Skip to menu

học phí

Cost

KHÓA HỌC ESL TĂNG CƯỜNG

Lớp học 1:1 là 250 phút.

Lớp nhóm 1:4 là 100 phút.

Lớp học đặc biệt là 50 phút.

Tự học là 50 phút.

Description 4Weeks 8Weeks 12Weeks 16Weeks 20Weeks 24Weeks
 Enrollment $0 $0 $0 $0 $0 $0
 Tuition, Accommodation(single room) $1,500 $3,000 $4,500 $6,000 $7,500 $9,000
 Airport Transfer $30 $30 $30 $30 $30 $30
 Total $1,530 $3,030 $4,530 $6,030 $7,530 $9,030
← move →

 

Description 4 Weeks 8 Weeks 12 Weeks 16 Weeks 20 Weeks 24 Weeks
SSP ₱6,500 ₱6,500 ₱6,500 ₱6,500 ₱6,500 ₱6,500
VISA Extension   1st ₱3,330 2nd ₱4,640 3rd ₱3,230 4th ₱3,230 5th ₱3,230
      1st ₱3,330 2nd ₱4,640 3rd ₱3,230 4th ₱3,230
        1st ₱3,330 2nd ₱4,640 3rd ₱3,230
          1st ₱3,330 2nd ₱4,640
            1st ₱3,330
I-CARD     ₱3,560 1 year
Deposit ₱2,000 ₱2,000 ₱2,000 ₱2,000 ₱2,000 ₱2,000
Utility ₱1,500 ₱3,000 ₱4,500 ₱6,000 ₱7,500 ₱9,000
Water Utility ₱500 ₱1,000 ₱1,500 ₱2,000 ₱2,500 ₱3,000
Total ₱10,500 ₱15,830 ₱26,030 ₱31,260 ₱36,490 ₱41,720

 

← move →
ⓒ k2s0o1d5e0s8i1g5n. ALL RIGHTS RESERVED.
SCROLL TOP
Đang kết nối tới máy chủ, Xin vui lòng đợi!