Skip to menu

học phí

Cost

KHÓA HỌC POWER MAN TO MAN

Lớp học 1:1 là 300 phút.

Lớp nhóm 1:4 là 100 phút.

Lớp học đặc biệt là 50 phút.

Description 4Weeks 8Weeks 12Weeks 16Weeks 20Weeks 24Weeks
 Enrollment $0 $0 $0 $0 $0 $0
 Tuition, Accommodation(single room) $1,600 $3,200 $4,800 $6,400 $8,000 $9,600
 Airport Transfer $30 $30 $30 $30 $30 $30
 Total $1,630 $3,230 $4,830 $6,430 $8,030 $9,630
← move →

 

Description 4 Weeks 8 Weeks 12 Weeks 16 Weeks 20 Weeks 24 Weeks
SSP ₱6,500 ₱6,500 ₱6,500 ₱6,500 ₱6,500 ₱6,500
VISA Extension   1st ₱3,330 2nd ₱4,640 3rd ₱3,230 4th ₱3,230 5th ₱3,230
      1st ₱3,330 2nd ₱4,640 3rd ₱3,230 4th ₱3,230
        1st ₱3,330 2nd ₱4,640 3rd ₱3,230
          1st ₱3,330 2nd ₱4,640
            1st ₱3,330
I-CARD     ₱3,560 1 year
Deposit ₱2,000 ₱2,000 ₱2,000 ₱2,000 ₱2,000 ₱2,000
Utility ₱1,500 ₱3,000 ₱4,500 ₱6,000 ₱7,500 ₱9,000
Water Utility ₱500 ₱1,000 ₱1,500 ₱2,000 ₱2,500 ₱3,000
Total ₱10,500 ₱15,830 ₱26,030 ₱31,260 ₱36,490 ₱41,720

 

← move →
ⓒ k2s0o1d5e0s8i1g5n. ALL RIGHTS RESERVED.
SCROLL TOP
Đang kết nối tới máy chủ, Xin vui lòng đợi!