Skip to menu

học phí

Cost

KHÓA HỌC POWER MAN TO MAN

Lớp học 1:1 là 300 phút.

Lớp nhóm nhỏ là 150 phút.

Lớp học đặc biệt là 50 phút.

Description 4Weeks 8Weeks 12Weeks 16Weeks 20Weeks 24Weeks
 Enrollment $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
 Tuition $800.00 $1,600.00 $2,400.00 $3,200.00 $4,000.00 $4,800.00
 Accommodation(single room) $600.00 $1,200.00 $1,800.00 $2,400.00 $3,000.00 $3,600.00
 Airport Transfer $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00
 Total $1,520.00 $2,920.00 $4,320.00 $5,720.00 $7,120.00 $8,520.00
← move →

Description 4 Weeks 8 Weeks 12 Weeks 16 Weeks 20 Weeks 24 Weeks
SSP ₱6,500.00 ₱6,500.00 ₱6,500.00 ₱6,500.00 ₱6,500.00 ₱6,500.00
VISA Extension 1st ₱3,330.00
2nd ₱4,640.00
3rd ₱3,230.00
4th ₱3,230.00
5th ₱3,230.00
1st ₱3,330.00
2nd ₱4,640.00
3rd ₱3,230.00
4th ₱3,230.00
1st ₱3,330.00
2nd ₱4,640.00
3rd ₱3,230.00
1st ₱3,330.00
2nd ₱4,640.00
1st ₱3,330.00
I-CARD ₱3,560 1 year
Deposit ₱2,000.00 ₱2,000.00 ₱2,000.00 ₱2,000.00 ₱2,000.00 ₱2,000.00
Utility ₱1,500.00 ₱3,000.00 ₱4,500.00 ₱6,000.00 ₱7,500.00 ₱9,000.00
Water Utility ₱500.00 ₱1,000.00 ₱1,500.00 ₱2,000.00 ₱2,500.00 ₱3,000.00
Total ₱10,500.00 ₱15,830.00 ₱26,030.00 ₱31,260.00 ₱36,490.00 ₱41,720.00
← move →
ⓒ k2s0o1d5e0s8i1g5n. ALL RIGHTS RESERVED.
SCROLL TOP
Đang kết nối tới máy chủ, Xin vui lòng đợi!