Skip to menu

học phí

Cost

KHÓA HỌC POWER MAN TO MAN

Lớp học 1:1 là 300 phút.

Lớp nhóm 1:4 là 100 phút.

Lớp học đặc biệt là 50 phút.

Description 4Weeks 8Weeks 12Weeks 16Weeks 20Weeks 24Weeks
 Enrollment $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Tuition, Accommodation(single room) $1,000.00 $2,000.00 $3,000.00 $4,000.00 $5,000.00 $6,000.00
 Airport Transfer $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00
 Total $1,030.00 $2,030.00 $3,030.00 $4,030.00 $5,030.00 $6,030.00
← move →

 

Description 4 Weeks 8 Weeks 12 Weeks 16 Weeks 20 Weeks 24 Weeks
SSP ₱6,500.00 ₱6,500.00 ₱6,500.00 ₱6,500.00 ₱6,500.00 ₱6,500.00
VISA Extension   1st ₱3,330.00 2nd ₱4,640.00 3rd ₱3,230.00 4th ₱3,230.00 5th ₱3,230.00
      1st ₱3,330.00 2nd ₱4,640.00 3rd ₱3,230.00 4th ₱3,230.00
        1st ₱3,330.00 2nd ₱4,640.00 3rd ₱3,230.00
          1st ₱3,330.00 2nd ₱4,640.00
            1st ₱3,330.00
I-CARD     ₱3,560 1 year
Deposit ₱2,000.00 ₱2,000.00 ₱2,000.00 ₱2,000.00 ₱2,000.00 ₱2,000.00
Utility ₱1,500.00 ₱3,000.00 ₱4,500.00 ₱6,000.00 ₱7,500.00 ₱9,000.00
Water Utility ₱500.00 ₱1,000.00 ₱1,500.00 ₱2,000.00 ₱2,500.00 ₱3,000.00
Total ₱10,500.00 ₱15,830.00 ₱26,030.00 ₱31,260.00 ₱36,490.00 ₱41,720.00

 

← move →
ⓒ k2s0o1d5e0s8i1g5n. ALL RIGHTS RESERVED.
SCROLL TOP
Đang kết nối tới máy chủ, Xin vui lòng đợi!