Skip to menu

học phí

Cost

KHÓA HỌC ESL THÔNG THƯỜNG

Lớp học 1:1 là 140 phút.

Lớp nhóm nhỏ là 140 phút.

Lớp nhóm lớn là 70 phút.

Lớp học đặc biệt là 70 phút.

Tự học là 70 phút.

Description 4Weeks 8Weeks 12Weeks 16Weeks 20Weeks 24Weeks
 Enrollment $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Tuition, Accommodation(single room) $700.00 $1,400.00 $2,100.00 $2,800.00 $3,500.00 $4,200.00
 Airport Transfer $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00
 Total $720.00 $1,420.00 $2,120.00 $2,820.00 $3,520.00 $4,220.00
← move →

 

Description 4 Weeks 8 Weeks 12 Weeks 16 Weeks 20 Weeks 24 Weeks
SSP ₱6,500.00 ₱6,500.00 ₱6,500.00 ₱6,500.00 ₱6,500.00 ₱6,500.00
VISA Extension   1st ₱3,330.00 2nd ₱4,640.00 3rd ₱3,230.00 4th ₱3,230.00 5th ₱3,230.00
      1st ₱3,330.00 2nd ₱4,640.00 3rd ₱3,230.00 4th ₱3,230.00
        1st ₱3,330.00 2nd ₱4,640.00 3rd ₱3,230.00
          1st ₱3,330.00 2nd ₱4,640.00
            1st ₱3,330.00
I-CARD     ₱3,560 1 year
Deposit ₱2,000.00 ₱2,000.00 ₱2,000.00 ₱2,000.00 ₱2,000.00 ₱2,000.00
Utility ₱1,500.00 ₱3,000.00 ₱4,500.00 ₱6,000.00 ₱7,500.00 ₱9,000.00
Water Utility ₱500.00 ₱1,000.00 ₱1,500.00 ₱2,000.00 ₱2,500.00 ₱3,000.00
Total ₱10,500.00 ₱15,830.00 ₱26,030.00 ₱31,260.00 ₱36,490.00 ₱41,720.00

 

← move →
ⓒ k2s0o1d5e0s8i1g5n. ALL RIGHTS RESERVED.
SCROLL TOP
Đang kết nối tới máy chủ, Xin vui lòng đợi!